"Lepsze jutro"


Zadanie : „Lepsze jutro” jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego

Edycja 2017/18 POPŻ dobiega końca!

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020, zbliża się ku końcowi. Bank dysponuje już wszystkimi produktami objętymi tym programem. Zakończone zostały warsztaty edukacyjne w ramach Działań Towarzyszących. Liczba przeprowadzonych warsztatów, oraz osób które zdecydowały się z nich skorzystać znacznie przekroczyły nasze założenia (przeprowadzono 329 warsztatów zamiast 220, w których aktywnie uczestniczyło 5100 osób, w miejsce planowanych 2100). Nakręcony film edukacyjny pt:"Rączka gotuje na beztydzień" uatrakcyjnił wykłady kulinarne.

Wielkanocna Zbiórka Żywności za nami!

Wielkanocna Zbiórka Żywności którą przeprowadziliśmy w 89 placówkach handlowych zaoowocowała koszami pełnymi darów. Dzięki życzliwości dobroczyńców, pozyskaliśmy 16,239,85 kg różnorodnych artykułów spożywczych. Dary te w formie paczek świątecznych zostały przekazane ponad 1500 potrzebującym. Wyrażamy wdzięczność, wszystkim darczyńcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zdecydowali się wesprzeć naszą zbiórkę.

Informacja ogólna o Bankach Żywności


Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

Wszystkim związanym z działalnością Banku - instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom,
darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2018 Roku.
Niech ten świąteczny czas będzie pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości, zrozumienia, a także chleba...

Wszystkiego co najlepsze życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności!

"Podziel się dobrym posiłkiem" (PSP) - termin składania wniosków do 26.07.2017r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2017

Śląski Bank Żywności uruchomił kolejną edycję Programu POPŻ, która rozpoczęła się 23.03.2017r. i trwać będzie do 15.07.2018r.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej po-trzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania po-mocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności w Chorzo-wie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie woje-wództwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebują-cych.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posił-ków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrud-niejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub po-siłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wy-stawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośred-nictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
2. Paczka żywnościowa, to minimum kilka tj. składająca się z co naj-mniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jed-norazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;
20. miód wielokwiatowy 0,4 l
21. kabanosy wieprzowe 0,36 kg
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miej-scu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościo-we można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie spo-łeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczno-ści lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczo-wej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecz-nym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Dane adresowe - realizatorów POPŻ Podprogram 2017 do pobrania:
Dane adresowe - realizatorów POPŻ Podprogram 2017 [XLS]

Harmonogram działań towarzyszących Podprogram 2017 do pobrania:
Harmonogram DT październik 2017 [PDF]
Harmonogram DT listopad 2017 [PDF]
Harmonogram DT grudzień 2017 [PDF]
Harmonogram DT styczeń 2018 [XLS]
Harmonogram DT luty 2018 [XLS]
Harmonogram DT marzec 2018 [XLS]


Tags: 

Znakomite efekty X Wielkanocnej Zbiórki Żywności 2017

Uprzejmie dziękujemy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom oraz współorganizatorom za wspólne dzieło.
Dla osób i rodzin potrzebujących pozyskaliśmy 19.888,37 kg żywności.

W poczuciu wdzięczności serdecznie dziękujemy.
Zarząd

Wielkanocna Zbiórka Żywności 31 marca - 2 kwiecień 2017

Już po raz X serdecznie zapraszamy klientów 103 placówek handlowych w 19 miejscowościach naszego województwa do aktywnego udziału w Zbiórce. Liczy się każdy gest, każdy zakup żywności. Ponad 1200 wolontariuszy będzie z uśmiechem zachęcać do podzielenia się zakupami. Osoby starsze, nie zaradne życiowo, bezdomni, ubogie rodziny czekają na pomoc. Nie zawiedźmy ich.

''To piękne móc liczyć na innych. Nikt samotnie nie zniósłby życia.''
Friedrich Holderin

Żółty Talerz przygotował już dla dzieci 420 tys. posiłków! Będzie film o Żółtym Talerzu!

Stworzony przez Kulczyk Foundation sojusz wydał już 420 tysięcy smacznych posiłków dla dzieci w całej Polsce. Do sierpnia 2017 roku zostanie wydanych aż milion takich posiłków! Tak działa program Żółty Talerz, który żywi dzieci w szkolnych stołówkach oraz w świetlicach pozaszkolnych. Jest tam, gdzie dziecko siada do posiłku!

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS