Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/server585919/ftp/silesiafoodbank.eu/includes/menu.inc).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2016


Kolejna edycja Programu rozpoczęła się 01.04.2016 i trwać będzie do 15.07.2017


Dostawy żywności ruszyły 18.08.2016, a kompleksową dystrybucję z magazynu Banku rozpoczęto 05.10.2016 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa będzie przyczyniać się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie podaży pomocy żywnościowej i tym samym wzrostu bezpieczeństwa socjalnego dla osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Wsparcie żywnościowe w ramach POPŻ w formie bezpłatnej pomocy jest kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Będzie przekazywana do określonej przez lokalne OPS liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji bytowej, tworząc mechanizm systemowego wsparcia. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby o rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie. Aktualne kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej (Wytyczne IZ z dnia 28.12.2016 str. 13. pkt. 11). Pomoc będzie udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016:

 • pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków);
 • działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne beneficjentów programu.

Zarówno dystrybucja żywności oraz działania towarzyszące są zadaniem obowiązkowym dla każdej organizacji, która podjęła się i wypełnia rolę OPL w Programie.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI


Artykuły spożywcze: 
artykuły skrobiowe - makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki
artykuły mleczne - mleko UHT, ser podpuszczkowy
artykuły owocowe i warzywne - groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy
artykuły mięsne - pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier, olej rzepakowy

Liczba produktów dostępnych w ramach POPŻ edycja 2016 – 16, szczegóły w Wytycznych IZ z dnia 28.12.2016 na stronie 18 pkt 13.2.

UWAGA

W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Podprogramie 2016 w zadaniu częściowym dotyczącym dostaw serów podpuszczkowych dojrzewających, zostanie wszczęte drugie postępowanie. Okres rozpoczęcia realizacji dostaw planowany jest w I kwartale 2017 roku.

Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS lub list z OPS oraz Oświadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym, świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową POPŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania niefinansowane w ramach środków towarzyszących mające na celu:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • inne działania odpowiadające indywidualnym potrzebom odbiorców końcowych.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Śląski Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPS, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków wskazujących na różne możliwości przygotowania potraw z korzystaniem artykułów spożywczych dystrybuowanych w ramach Programu.
 • Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • Warsztaty edukacji ekonomicznej w tym nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych.

Działania te będą realizowane przez Śląski Bank Żywności w miejscu wyznaczonym przez lokalną organizację / OPL / na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 10 - 15% podopiecznych zgłoszonych do programu). Dokładne terminy i tematyka zajęć będą ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

W działaniach towarzyszących ma prawo uczestniczyć osoba, która została zakwalifikowana przez OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – co nie znaczy, że musi z nich korzystać.

Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w OPS w ramach EFS i PROW w województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Dodatkowo każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR - np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL - m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej współfinansowanej z FEAD informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia POPŻ na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowane o możliwości uczestnictwa w poszczególnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.


Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Tags: