Nabór wśród organizacji lokalnych (OPL) NGO, oraz instytucji w ramach pomocy żywnościowej POPŻ 2014- 2020 podprogram 2014.

Śląski Bank Żywności w terminie do od 24.11.2015 do 01.12.2014 - ogłasza nabór wśród organizacji lokalnych (OPL) NGO, oraz instytucji spełniających niżej wymienione Kryteria w celu wyłonienia lokalnych dystrybutorów artykułów spożywczych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ 2014- 2020 podprogram 2014.

13. Kryteria, które muszą spełniać organizacje partnerskie regionalne (OPR)/lokalne (OPL) za pośrednictwem, których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących

13.1. Prowadzenie działań non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

13.2. Posiadanie zdolności administracyjnych do:

· realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

· realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,

· prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł.

13.3. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzenie stałej współpracy z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

13.4. OPL zobowiązane są do prowadzenia bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących. OPL nie mogą przekazywać artykułów spożywczych do innych OPL celem dalszej dystrybucji. W przypadku, gdy OPL nie będzie mogła przekazać otrzymanych artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w okresie realizacji dystrybucji, zobowiązana będzie do zwrotu tych artykułów spożywczych do OPR, od którego je otrzymała, w terminie umożliwiającym ich rozdysponowanie w okresie realizacji procesu dystrybucji i w terminie przydatności do spożycia.

13.5. Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

13.5.1. Zasady dystrybucji żywności i jej rozliczania w placówkach o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówkach dla osób bezdomnych i jadłodajniach: Artykuły spożywcze mogą być
przekazane do tych instytucji w celu dystrybucji wśród swoich podopiecznych na zasadach określonych w pkt 12, pod warunkiem, że osoby te lub ich rodziny nie otrzymały paczek wcześniej od innej OPR/OPL.

13.6. OPL zobowiązane są do stosowania kryteriów kwalifikowalności, o których mowa w cz. I. pkt 10-11 niniejszych wytycznych do objęcia pomocą żywnościową oraz zasad przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym określonych w cz. I. pkt 12. niniejszych wytycznych.

ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją w/w programu na terenie działania Banku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie woj. śląskiego.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom woj. śląskiego pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2014 - styczeń 2015.

Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.:

1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-e...

Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 10 grudnia 2014 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie pisemnej na adres email: bz.chorzow@bankizywnosci.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

Śląski Bank Żywności
ul. Janasa 15
41-500 Chorzów

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2410 138 lub 509 230 947

Śląski Bank Żywności zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2014.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Prezes Zarządu
Śląskiego Banku Żywności

(-) Jan Szczęśniewski

Chorzów, dnia 1 grudnia 2014 r

Do pobrania:

1. Wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2014 - wzór .pdf
2. Wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2014 - wzór .doc