Śląski Bank Żywności dofinansowany przez Wojewodę i Marszałka Województwa Śląskiego

Śląski Bank Żywności otrzymał dofinansowanie przyznane przez Wojewodę oraz Marszałka Województwa Śląskiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadania będą realizowane do końca 2014 roku na terenie wielu miejscowości, powiatów i gmin naszego województwa z subregionu środkowego, zachodniego i południowego.

Projekty zakładają kontynuowanie i rozwijanie współpracy z ponad 50 organizacjami pozarządowymi oraz wieloma instytucjami i ośrodkami pomocy społecznej, mającej na celu stworzenie systemu niezawodnego i sprawnego mechanizmu pozyskiwania i docierania z pomocą żywnościową do osób i rodzin najuboższych, bezdomnych, niezaradnych życiowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.